Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Aydınlatma Metni
Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep
veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel
hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik
verileri,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel
kişiyi,
ifade eder.
Elca Kozmetik Limited Şirketi olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki
aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel
veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin saklanma süresi, kişisel
verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, kişisel verilerinizin toplanma
yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak
bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği
  KVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: Çanakkale vergi dairesine kayıtlı 7460039864 vergi kimlik numaralı, şirket merkezi Cevatpaşa mahallesi Bayrak Sokak No:4 Çanakkale
  adresinde
  bulunan hemenalgetir.com ‘ dur.
 2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?
  İşlediğimiz Kişisel Verilerinize örnek olarak:
  Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası,
  telefon numarası, e-posta adresi, adres, anketler ve yarışmalar kapsamında iletilen
  fotoğraf, video kayıtları ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla
  paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir.
  Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve
  ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde
  toplanan Kişisel Verilerinizdir.
  Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız,
  tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı
  olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri,
  satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler,
  ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi Kişisel Verilerinizdir.
 3. Kişisel Veri Saklama Süresi
  Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin
  mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve
  mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre
  kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona
  erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
  Kişisel Verileriniz kural olarak açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenmektedir. Lakin
  KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde 6.3
  kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması
  veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması
  veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru
  menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından
  açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir. Bu kapsamda yukarıdaki durumların
  mevcut olması halinde İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün
  ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime
  geçilmesi, hemenalgetir.com Mağazasında alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS
  kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli
  satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve
  şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta
  bunların kullanılması, maliyet azaltılması, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi
  hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla Kişisel
  Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve Sosyal Medya kanalları gibi
  vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız
  aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.
  Kişisel verileriniz işbu tam Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde
  KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile
  işlenebilmektedir. Ayrıca mevcut programlarımız ve üyeliklerimiz, üyelerine özel
  avantajlar sunduğundan, program/üyelik avantajlarından yararlanabilmek adına
  programlara dahil olmanız/üyelik yaptırmanız ile birlikte Kişisel Verilerinizin istisnai
  haller dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz. Ayrıca bu açık rızaya istinaden
  internet reklamcılığı, Targeting, Re-targeting, çapraz satış, kampanya, fırsat ve
  ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması
  amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın
  almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması; internet
  sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden
  anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha
  keyifli hale getirip internet sitelerinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, internet
  sitelerini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun
  hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkanı sağlanması amacıyla işlenmesi,
  bu amaçla Çerez kullanılması ayrıca hemenalgetir.com Mağazasını ziyaretiniz esnasında
  daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size
  özel ürünlerin sunulması; satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere
  özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve
  CRM çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması;
  yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez
  kullanılması; elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet
  anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi; hediye ve promosyon ve sair
  dergi/süreli yayın gönderimi; kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve
  davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla
  işlenebilmektedir.
 5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması
  Kişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen
  amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer
  alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden
  yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği
  (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi
  alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup
  şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi
  vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama, Targeting, retargeting ve Elca Kozmetik Limited Şirketi’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek
  veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam
  firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir,
  işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması
  amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu
  varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde
  işlemeye devam edebilir.
 6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, hemenalgetir.com tarafından; başvuru formları, web
  siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş
  başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere
  dayanarak hemenalgetir.com Şirketi’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve
  ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma
  Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve
  aktarılabilmektedir.
  a. Çerezler (Cookies)
  İnternet sitemizden daha iyi şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi
  artırabilmek amacıyla Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını istemiyorsanız
  tarayıcınızın ilgili ayarlarından Cookie’leri devre dışı bırakabilir, silebilir ya da
  engelleyebilirsiniz. Ancak böyle bir işlemin internet sitemizi kullanımınızı
  etkileyebileceğini belirtmek isteriz. Cookie ayarlarınızı tarayıcınızdan değiştirmediğiniz
  sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.
  “hemenalgetir.com” markası olarak anılan ancak bunlarla sınırlı olmayan ve zaman zaman
  işbu Aydınlatma Metni kapsamında güncellenecek hemenalgetir.com Markasına ilişkin ve
  kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere Elca Kozmetik Limited
  Şirketi veya hemenalgetir.com Grup Şirketleri tarafından yönetilen sair
  internet sitelerimiz, mobil ve sair uygulamalarımız ve bir hemenalgetir.com
  Grup Şirketlerine ait diğer tüm çevrim içi mecralar üzerinden veya İnternet Sitelerinde
  cihazlarınızla iletişim sağlayan ve aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait
  çerezler (“Çerez”) kanalıyla:
   hemenalgetir.com tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve
  hemenalgetir Markası adı altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı kanalıyla,
  satış ve pazarlama kapsamında,
   Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde hemenalgetir Şirketi ve hemenalgetir.com Markası adına işletilen sosyal medya hesapları kanalıyla,
   E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar,hemenalgetir.com
  Şirketi ve hemenalgetir Markasına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa
  mesajlar veya multi medya mesajları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü
  iletişim araçları kanalıyla,
   hemenalgetir.com Limited Şirketi hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri,
  iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü
  kişiler kanalıyla
  kişisel verileriniz işlenecektir.
  Kullandığımız Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi için hemenalgetir.com Gizlilik Politikasına
  bakınız.
 7. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız
  KVKK Madde 11 uyarınca hemenalgetir.com Şirketi’ne başvurarak; Kişisel
  Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı
  üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde
  bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde
  değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
  kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin
  düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin
  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran
  otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun
  ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak
  işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
  haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi
  “destek@hemenalgetir.com” e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak
  veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir
  ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.
  hemenalgetir.com, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç
  30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin hemenalgetir.com
  Limited Şirketi tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması
  halinde kişisel verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler hemenalgetir.com
  Şirketi tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği
  hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya
  dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz
  konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle
  yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.
  Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici
  belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla
  Cevatpaşa Mahallesi Bayrak Sokak No:4 Çanakkale
  adresine ulaştırmanız gerekmektedir.
  Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet
  sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.